PODMIENKY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV A ZÁSADY POUŽÍVANIA SÚBOROV COOKIES

Nasledovné informácie sa týkajú spracúvania osobných údajov návštevníkov (ďalej len „Dotknutá osoba“) webových stránok www.domace-potraviny.sk (ďalej len „webové stránky“), ktoré prevádzkuje spoločnosť SLOVEPO, s.r.o., Digital Park II, Einsteinova 23, 851 01 Bratislava, zapísaná v OR OS Bratislava 1, vložka číslo: 83623/B, IČO: 46787992, emailový kontakt: info@slovepo.sk (ďalej len „Prevádzkovateľ“). Spracúvanie a ochrana týchto osobných údajov sa spravuje ustanoveniami Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016, všeobecného nariadenia o ochrane údajov (ďalej len „Nariadenie“), a taktiež ustanoveniami zákona č. 18/2018 Z. z. (ďalej len „Zákon“).

 

  1. Spracúvanie osobných údajov pri odoslaní objednávky tovaru či služby

Osobné údaje Dotknutej osoby, ktoré Prevádzkovateľ spracuje za účelom vybavovania objednávok a plnenia povinností vyplývajúcich zo zmluvy uzavretej prostredníctvom webových stránok, ktorej predmetom je dodanie tovaru či služby Prevádzkovateľa Dotknutej osobe (ďalej len „Zmluva“), sú: meno a priezvisko, poštová a emailová adresa a telefónne číslo Dotknutej osoby.

Právnym základom spracovania týchto dobrovoľne poskytnutých údajov je plnenie práv a povinností vyplývajúcich z vyššie uvedenej Zmluvy, ktorú by inak nebolo možné uzavrieť.

Osobné údaje budú spracované po dobu trvania zákonom stanovených povinností Prevádzkovateľa vyplývajúcich zo všeobecne záväzných právnych predpisov, najmä z občianskeho zákonníka, obchodného zákonníka, zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho, zákona o archívoch a registratúrach, zákona o účtovníctve a zákona o DPH, tj. minimálne po dobu 10 rokov, kedy je Prevádzkovateľ povinný archivovať účtovné doklady obsahujúce osobné údaje Dotknutej osoby.

Spracovaním osobných údajov Dotknutej osoby môže byť poverený poskytovateľ eshopového riešenia pri zaistení riadnej prevádzky Internetových stránok, správca CRM systémov Prevádzkovateľa, poskytovateľ webhostingových služieb, poskytovateľ účtovných služieb pri zaúčtovaní daňových dokladov Prevádzkovateľa alebo poskytovateľ doručovacích služieb pri dodaní Dotknutou osobou objednaného tovaru (ďalej jednotlivo len „Sprostredkovateľ“).

Pri spracovaní osobných údajov Dotknutej osoby nebude dochádzať k automatizovanému rozhodovaniu ani k profilovaniu, pričom Prevádzkovateľ nemá v úmysle poskytnúť osobné údaje do tretej krajiny, medzinárodnej organizácii ani 3. osobám, s výnimkou Sprostredkovateľa.

Dotknutá osoba má predovšetkým právo požadovať od Prevádzkovateľa prístup k svojim osobným údajom, ich opravu alebo vymazanie, prípadne obmedzenie spracovania, právo namietať proti spracovaniu, právo na prenosnosť údajov k inému prevádzkovateľovi, pokiaľ boli osobné údaje spracované automatizovaným spôsobom, ako aj právo podať sťažnosť k Úradu na ochranu osobných údajov, ak Prevádzkovateľ a/alebo Sprostredkovateľ postupuje pri spracovaní osobných údajov v rozpore s Nariadením a/alebo Zákonom.

 

  1. Spracúvanie osobných údajov pri hodnotení nákupu či produktu a/alebo pri zadaní otázky

Osobné údaje Dotknutej osoby, ktoré Prevádzkovateľ spracuje za účelom zverejnenia jej ohodnotenia nákupu či produktu alebo za účelom alebo zodpovedania či zverejnenia Dotknutou osobou zadanej otázky či podnetu na webovej stránke, sú: meno a priezvisko, emailová adresa a miesto bydliska Dotknutej osoby.

Spracovaním osobných údajov Dotknutej osoby môže byť poverený Sprostredkovateľ.

Osobné údaje, ktoré budú Prevádzkovateľovi poskytnuté v rámci služby online helpdesku alebo v rámci osobitného kontaktného formulára, nebudú zverejnené a slúžia výhradne na účely zodpovedania otázky či podnetu Dotknutej osoby. Osobné údaje, ktoré Dotknutá osoba poskytne Prevádzkovateľovi v súvislosti s otázkou alebo hodnotením ku konkrétnemu produktu či službe za pomoci k tomu určeného osobitného formulára, môžu byť v anonymizovanej podobe zverejnené pri popise daného produktu – takáto otázka či hodnotenie následne slúži aj ďalším zákazníkom pri získavaní bližších informácií o produktoch a službách Prevádzkovateľa.

Právnym základom spracovania týchto dobrovoľne poskytnutých údajov je oprávnený záujem Prevádzkovateľa, ktorý spočíva v zodpovedaní otázky, dopytu či podnetu, ktorý mu adresovala Dotknutá osoba s využitím helpdesku alebo v rámci osobitného kontaktného formulára na webových stránkach, alebo oprávnený záujem Prevádzkovateľa spočívajúci v prehlbovaní záujmu verejnosti o jeho produkty či služby s využitím anonymizovaných hodnotení zákazníkov.

Osobné údaje budú spracované do doby zodpovedania otázky, dopytu či podnetu Dotknutej osoby, a ďalej po dobu zverejnenia anonymizovaného hodnotenia Dotknutej osoby, voči ktorému môže Dotknutá osoba uplatniť svoje námietky.

Pri spracovaní osobných údajov Dotknutej osoby nebude dochádzať k automatizovanému rozhodovaniu ani k profilovaniu, pričom Prevádzkovateľ nemá v úmysle poskytnúť osobné údaje do tretej krajiny, medzinárodnej organizácii ani 3. osobám s výnimkou Sprostredkovateľa.

Dotknutá osoba má predovšetkým právo požadovať od Prevádzkovateľa prístup k svojim osobným údajom, ich opravu alebo vymazanie, prípadne obmedzenie spracovania, právo namietať proti spracovaniu, právo na prenosnosť údajov k inému prevádzkovateľovi, pokiaľ boli osobné údaje spracované automatizovaným spôsobom, ako aj právo podať sťažnosť k Úradu na ochranu osobných údajov, ak Prevádzkovateľ postupuje pri spracovaní osobných údajov v rozpore s Nariadením a/alebo Zákonom.

Formulár pre hodnotenie nákupu a/alebo zadanie otázky či podnetu nie je primárne určený pre návštevníkov webových stránok Prevádzkovateľa mladších ako 16 rokov.

  

III. Informácie o používaní súborov cookies a ukladaní IP adresy

Cookies sú malé súbory, ktoré do zariadenia Dotknutej osoby posielajú a ukladajú webové stránky Prevádzkovateľa, ktoré táto osoba navštevuje.

Súbory cookies sa ukladajú do zložky príslušného internetového prehliadača, ktorý pri prezeraní webových stránok Dotknutá osoba používa. Pri opakovanej návšteve týchto webových stránok internetový prehliadač Dotknutej osoby znovu načíta uložené súbory cookies a odošle ich späť webovej stránke alebo prvku, ktorý pôvodný súbor cookie vytvoril.

Tým je zvyčajne zabezpečovaná správna funkčnosť týchto webových stránok. Pojem cookies pre účely týchto podmienok sa vzťahuje aj na iné obdobné súbory, ktoré zhromažďujú informácie podobným spôsobom (napr. pixely, tzv. majáky, atď.).

Súbory cookies, ktorými webové stránky Prevádzkovateľa rozpoznávajú zariadenie Dotknutej osoby, môžu byť:

Relačné cookies, ktoré sa používajú počas návštevy webových stránok.

Trvalé cookies, ktoré sa používajú pri opakovaných návštevách webových stránok.

Z hľadiska toho, kto súbory cookies ukladá do zariadenia Dotknutej osoby, rozlišujeme:

Cookies prvej strany, ktorými sú také súbory cookies, ktoré boli umiestnené na túto webovú stránku Prevádzkovateľom.

Cookies tretích strán, ktorými sú také súbory cookies, ktoré sú umiestnené do zariadenia Dotknutej osoby iným subjektom pri použití webových stránok Prevádzkovateľa. Súbory cookies tretích strán môže do zariadenia tejto osoby umiestňovať niekto, kto Prevádzkovateľovi poskytuje službu (napríklad Google Analytics, Google Double Click and Google Tag Manager). Tretie strany nemajú prístup k dátam v súboroch cookies Prevádzkovateľa a rovnako Prevádzkovateľ nemá prístup ku cookies tretích strán.

Súbory cookies na týchto stránkach sú používané na nasledujúce účely:

Nevyhnutné súbory cookies sú súbory cookies, bez ktorých by webové stránky Prevádzkovateľa nefungovala správne a ktoré sa automaticky umiestňujú do zariadenia Dotknutej osoby a nemožno ich vypnúť. Nevyhnutné cookies nemôžu identifikovať používateľa a sú používané iba za tým účelom, aby sa zaručilo správne zobrazenie webových stránok.

Funkčné súbory cookies slúžia na to, aby Prevádzkovateľ vedel Dotknutú osobu identifikovať pri návrate na jeho webové stránky a pomáhajú zlepšovať funkčnosť a zabezpečenie webových stránok vrátane zapamätania preferencií Dotknutej osoby a správy výkonu webových stránok.

Analytické súbory cookies umožňujú Prevádzkovateľovi vykonávať rôzne štatistické analýzy jeho webových stránok. Používajú sa v anonymizovanej podobe, čo znamená, že Dotknutú osobu nemôžu identifikovať a používanie týchto cookies môže Dotknutá osoba vo svojom internetovom prehliadači vypnúť.

Výkonnostné súbory cookies pomáhajú zlepšovať funkčnosť webových stránok Prevádzkovateľa, napríklad tým, že zaisťujú, aby používatelia ľahko našli to, čo hľadajú.

Marketingové súbory cookies sa používajú na vykonávanie personalizovaných reklamných služieb. Neukladajú priamo osobné údaje, ale sú založené na jedinečnej identifikácii internetového prehliadača a zariadenia Dotknutej osoby. Prevádzkovateľ v tejto súvislosti upozorňuje, že odmietnutie použitia týchto súborov cookies nezabráni zobrazovaniu reklám na webových stránkach, avšak tieto reklamy už nemusia zodpovedať záujmom Dotknutej osoby. Tieto cookies môžu byť nastavené prostredníctvom stránok Prevádzkovateľa jeho reklamnými partnermi. Tieto spoločnosti ich môžu použiť na profilovanie záujmov Dotknutej osoby a na zobrazenie relevantných reklám aj na iných stránkach.

Ako dlho si Prevádzkovateľ ponecháva získané informácie a aké sú práva Dotknutej osoby pri spracúvaní údajov za pomoci súborov cookies?

To, ako dlho si získané dáta Prevádzkovateľ ponecháva, závisí vždy na príslušnom type cookies. Platnosť súborov typu relačných cookies vyprší hneď po zatvorení internetového prehliadača. Trvalé súbory cookies, vrátane lokálne prístupných objektov, môžu mať platnosť aj niekoľko mesiacov, resp. až do odvolania súhlasu s ich používaním zo strany Dotknutej osoby, ktorý je právnym základom pre ukladanie iných než nevyhnutných súborov cookies.

Nie všetky súbory cookies, ktoré tieto webové stránky používajú, sú spôsobilé identifikovať Dotknutú osobu, a preto nie sú považované za osobné údaje. Prevádzkovateľ napriek tomu týmito podmienkami informuje, že každá Dotknutá osoba má predovšetkým právo požadovať od Prevádzkovateľa prístup k svojim osobným údajom, ich opravu alebo vymazanie, prípadne obmedzenie spracovania, právo namietať proti spracovaniu v prípade, že právnym základom spracúvania osobných údajov je oprávnený záujem Prevádzkovateľa, ako aj právo podať sťažnosť k Úradu na ochranu osobných údajov, ak Prevádzkovateľ a/alebo sprostredkovateľ postupuje pri spracovaní osobných údajov v rozpore s Nariadením a/alebo Zákonom.


Ak sa chcete opýtať na čokoľvek, čo sa týka spracovania Vašich osobných údajov, kontaktujte prosím správcu osobných údajov na adrese: info@slovepo.sk